Bodin Legekontor

Viktig informasjon til skoleelever

Vi har fått følgende melding fra Nordland Fylkeskommune vedrørende fravær i videregående skole:

«Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Attester som sendes ut fra legekontor etter en telefonsamtale med kontorpersonell anses ikke som en legeerklæring og vil derfor bli underkjent.»

Ut fra denne beskjeden er det viktig at dere tar kontakt med oss ved 1. fraværsdag dersom du har overskredet fraværsgrensen. Det er ikke sikkert du har rett til medisinsk tilsyn samme dag som du ringer, men det er likevel viktig at du kontakter oss for å få journalført at du ikke er på skolen. Har du overskredet fraværsgrensen vil vi prøve og prioritere deg inn til din fastlege eller annen behandler. Har du ikke vært i kontakt med oss når du var syk, men kontakter oss i ettertid, kan ikke en slik dokumentasjon skaffes. Alle legeerklæringer/dokumentasjon hvor fravær skal unntas må vise til en medisinsk undersøkelse/konsultasjon. Kan man ikke gjøre dette vil legeerklæringen bli avvist.

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040